• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

ΕΠ.Ε.Σ. Π.Γ.Π. 2020

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (Άρθρο 41)

  1. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. είναι πενταμελές και συγκροτείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από τα ακόλουθα μέλη:

α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγησή της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως  πρόεδρο.

β) Τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο του Π.Π.Σ. Ο υπεύθυνος σχολικός σύμβουλος επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με κριτήριο την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή του, ύστερα από πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αίτηση των ενδιαφερόμενων σχολικών συμβούλων της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 και καταρτίζει σχετικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Ο επιλεγείς σχολικός σύμβουλος οφείλει να καταθέσει φάκελο αποδεικτικών στοιχείων του βιογραφικού σημειώματός του. Αν υποβληθεί αναληθές βιογραφικό σημείωμα, ο επιλεγείς εκπίπτει από την ιδιότητα του υπεύθυνου σχολικού συμβούλου.

γ) Τον διευθυντή του σχολείου.

δ) Δύο εκπαιδευτικούς του Π.Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 για την επιλογή συμβούλων.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Γυμνάσιου Πατρών αποτελείται απο:

Ο πρόεδρος:

Ξυδόπουλος Γιώργος - Αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών.

τα μέλη:

Καραλή Βασιλική  - Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02

Καμπύλης Νικόλαος - Διευθυντής -Εκπαιδευτικός  ΠΕ11   M.Ed.

Κίζιλη Βασιλική - Εκπαιδευτικός  ΠΕ02   M.Ed.

Σταμούλη Αλεξία Ph.D.ΠΕ02

f t g m